Regulamin

Regulamin serwisu foto-szczurek

Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2020r.

 

Serwis www.foto-szczurek prowadzony jest przez M-Foto Digital Lab Michał Szczurek z siedzibą w Toruniu.

 

Słowniczek:

Serwis – serwis internetowy www.fotoszczurek.pl dostępny pod adresem internetowym https://foto-szczurek.pl/

Salon – detaliczny punkt sprzedaży

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu bądź Aplikacji Mobilnej;

Produkty – produkty i usługi dostępne w asortymencie Serwisu, w tym w również produkty przygotowane na specjalne życzenie Klienta, w szczególności odbitki zdjęć, gadżety ze zdjęciem, fotoksiążki, kalendarze itp..

Podmioty realizujące płatność – zewnętrzne w stosunku do firmy podmioty, pośredniczące przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności kartą płatniczą lub konta Payu

Laboratorium - Laboratorium M-Foto Digital Lab w Toruniu w ulicy Łaziennej 32

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu foto-szczurek, składania zamówień na Produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania i odbioru przez Klienta zamówionych Produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie, do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., zamieszczanie w Serwisie zdjęć pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne itp.

5. M-Foto Digital Lab w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Podmiotów realizujący płatność zgodnie z dostępnymi formami płatności w Serwisie. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944000 PLN, kapitał wpłacony 4 944000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach

płatniczych.

Regulamin PayU dostępny na stronie: https://www.payu.pl/regulaminy

§2

Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Serwisie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracji podając swój adres e-mail, hasło oraz opcjonalnie numer telefonu oraz zaakceptować regulamin Serwisu w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Po zarejestrowaniu się w Serwisie na adres e-mail Klienta podany w procesie rejestracji przesłane potwierdzenie rejestracji.

2. Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne.

3. W celu usunięcia konta Klienta z Serwisu należy zalogować się na stronie serwisu www.foto-szczurek i wybrać opcję „usuń konto”. Wszystkie dane wprowadzone podczas rejestracji zostaną bezpowrotnie usunięte z serwera.

 

§3

Zasady korzystania z Serwisu

1. Logowanie do Serwisu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym oraz hasła, o którym mowa w § 2 powyżej. Dane podane przy rejestracji konta Klienta oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”, „Mój profil”).

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności składać zamówienia na Produkty oraz zamieszczać zdjęcia w Serwisie, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. W serwisie mogą być zamieszczane jedynie zdjęcia w formacie JPG.

3. Klient w momencie zamieszczenia danego zdjęcia w Serwisie:

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dane zdjęcie w Serwisie,
b)oświadcza, iż dane zdjęcie nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich (w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych), dóbr osobistych osób trzecich (w tym w szczególności wizerunku), ani zasad współżycia społecznego;
c) zamieszczając dane zdjęcie w Serwisie udziela M-Foto Digital Lab nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez M-Foto Digital Lab z powyższego zdjęcia w działalności Serwisu, w tym w szczególności na utrzymywanie go w zasobach systemu informatycznego M-Foto Digital Lab. Klientowi z tytułu udzielenia M-Foto Digital Lab powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących zdjęcia zamieszczonego przez Klienta w Serwisie, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez M-Foto Digital Lab z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie M-Foto Digital Lab na pierwsze wezwanie M-Foto Digital Lab.


4. Zdjęcia zamieszczane w Serwisie można dowolnie edytować, usuwać i dodawać do wybranych produktów.

5. M-Foto Digital Lab uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

6. M-Foto Digital Lab  uprawniony jest do usuwania z Serwisu zdjęć sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia zdjęć zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie.

7. M-Foto Digital Lab podejmuje starania, aby zdjęcia dostępne były w Serwisie przez 14 dni od dnia ich zamieszczenia. Klient przyjmuje jednak do wiadomości, iż Serwis nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania zdjęć, a zamieszczanie zdjęć w Serwisie ma na celu umożliwienie zamówienia odbitek zdjęć lub innych Produktów, a nie ich przechowywanie. M-Foto Digital Lab nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta zdjęcia w powyższym okresie będą stale dostępne na stronach internetowych Serwisu i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta. Z powyższych względów M-Foto Digital Lab zaleca wykonywanie przez Klientów kopii zapasowych zdjęć i przechowywanie ich na odrębnych od Serwisu nośnikach pamięci.

8. Zdjęcia, które zostały zamieszczone przez Klienta w Serwisie, po wykonaniu przez M-Foto Digital Lab zamówienia są usuwane z Serwisu (przestają być dostępne dla Klienta w ramach Serwisu).

9. M-Foto Digital Lab, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania zdjęć zamieszczonych przez Klientów w Serwisie. W przypadku gdy którykolwiek ze zdjęć zamieszczonych w Serwisie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym M-Foto Digital Lab wskazując adres internetowy, pod którym w Serwisie dostępne jest dane zdjęcie, oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dane zdjęcie naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, M-Foto Digital Lab niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego zdjęcia osobom trzecim.

10. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu mogą być zgłaszane M-Foto Digital Lab za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://foto-szczurek.pl/kontakt.html. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

11. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

12. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

a) loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego konta w Serwisie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
b) danych umożliwiających odbiór zamówienia opłaconego z góry w Salonie stacjonarnym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa M-Foto Digital Lab nie ponosi odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z Salonu stacjonarnego. Przekazanie powyższych danych jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w Salonie stacjonarnym osobie, która powyższe dane posiada.


§4

Informacja o Produktach

1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny Produktów wskazane na stronach Serwisu:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

c) produkty z kategorii fotoksiążka, reprodukcje wyceniane są indywidualnie. Cena jest przekazywana drogą elektroniczną i przed realizacją zamówienia wymagana jest akceptacja ostatecznej kwoty do zapłaty przez klienta.

3. M-Foto Digital Lab zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


§5

Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia na Produkty przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się na konto Klienta w Serwisie;
b) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do zamówienia” (lub równoznaczny);
c) wybrać zdjęcie w ramach Serwisu lub dodać zdjęcie z urządzenia końcowego Klienta (np. komputera, smartphone’a)

d) wybrać cechy dotyczące zamówienia spośród dostępnych cech,
e) wybrać sposób dostawy (w przypadku gdy Produkt będzie odebrany przez Klienta w Salonie – wybrać z listy Salon, w którym Produkt zostanie odebrany;) i płatności przedmiotu zamówienia;
f) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu ( w przypadku dostawy pocztą polską), a także numer telefonu, pod którym M-Foto Digital Lab może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem.
g) wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
h) potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Potwierdzam zakup” (w przypadku wyboru płatności z góry opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności).

3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (pocztą);
b) do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Salonu

4.W przypadku zamówień z odbiorem w salonie warunkiem odbioru zamówienia jest podanie numeru zamówienia, adresu e-mail lub numeru telefonu podanego podczas rejestracji.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie M-Foto Digital Lab oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez M-Foto Digital Lab zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem M-Foto Digital Lab o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

M-Foto Digital Lab zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych Produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych Produktów.

7. M-Foto Digital Lab zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
b) nie odebrał przedmiotu zamówienia z odbiorem osobistym.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, M-Foto Digital Lab poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. M-Foto Digital Lab może kontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres poczty elektronicznej także:

a) celem telefonicznego potwierdzenia zamówienia gdy wartość zamówienia wynosić będzie co najmniej 500 zł (pięćset złotych);
b) w pozostałym sprawach wymagających kontaktu z Klientem, w tym w szczególności gdy jakość zdjęcia lub jego format uniemożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia.

10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, M-Foto Digital Lab może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta M-Foto Digital Lab będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym M-Foto Digital Lab będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie M-Foto Digital Lab), M-Foto Digital Lab dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

12. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie M-Foto Digital Lab), M-Foto Digital Lab może anulować zamówienie w całości.

13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 11-12 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, M-Foto Digital Lab zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

14. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, M-Foto Digital Lab nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.


§6

Anulowanie zamówienia przez Klienta

 1. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Klient jako sposób zapłaty wybrał płatność z góry i nie dokonał jeszcze opłaty (w takim przypadku anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu dokonania przez Klienta opłaty).
 2. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia (gdy Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze) lub niezwłocznie po otrzymaniu przez M-Foto Digital Lab potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta (gdy Klient wybrał płatność z góry). Ze względu specyfikę Produktów (każdy Produkt posiada właściwości określone przez Klienta w zamówieniu) nie jest możliwe anulowanie zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu anulowanie zamówienia można dokonać kontaktując się z M-Foto Digital Lab telefonicznie (Tel. 56 652 11 00 lub mailowo: kontakt@foto-szczurek.pl).
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.


§7

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Produkt może być dostarczony jedynie na terenie Polski, za który zapłaty można dokonać:


a) podczas odbioru Produktu we wskazanym przez Klienta Salonie– gotówką lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez M-Foto Digital Lab;
b) przed odbiorem Produktu we wskazanym przez Klienta salonie (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez M-Foto Digital Lab.

c) przed odbiorem Produktu lub dostarczeniem go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez M-Foto Digital Lab.

2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.


3. W celu skorzystania z kodu rabatowego albo kuponu zakupów grupowych, należy posiadany kod rabatowy albo kupon zakupów grupowych wpisać w odpowiednie pole podczas składania zamówienia.


§8

Czas realizacji zamówień

1. Na stronie internetowej Serwisu przedstawiającej dany Produkt zamieszczana jest informacja o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku braku informacji o terminie nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia, zamówienie realizowane jest w terminie 14 dni roboczych.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do wybranego przez Klienta Salonu.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie M-Foto Digital Lab nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.


§9

Warunki reklamacji

1. M-Foto Digital Lab jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. M-Foto Digital Lab odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

M-Foto Digital Lab w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
W celu rozpatrzenia reklamacji przez M-Foto Digital Lab Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub jego dokładne zdjęcie wraz z dowodem zakupu tego Produktu od M-Foto Digital Lab i opisem reklamacji (
wzór dokumentu reklamacji znajduje się na stronie www.foto-szczurek.pl).

2.Reklamacja może być złożona:

a) w Salonie, w którym Klient odebrał zamówiony Produkt;
b) listownie (paczka ekonomiczna) na adres Laboratorium.

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – M-Foto Digital Lab niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny M-Foto Digital Lab zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność M-Foto Digital Lab z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego Produktu.

5. W przypadku gdy reklamacja Klienta okaże się uzasadniona, M-Foto Digital Lab niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad , przy czym ze względu na specyfikę Produktów warunkiem wymiany Produktu na wolny od wad jest dostępność zdjęcia będącego elementem Produktu w albumie w ramach konta Klienta lub dostarczenie M-Foto Digital Lab zdjęcia w sposób wskazany w § 5 ust. 2 lit c) regulaminu. W przypadku braku powyższego zdjęcia w albumie oraz braku możliwości jego dostarczenia w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, M-Foto Digital Lab zwróci Klientowi wartość Produktu stosownie do postanowień § 12 regulaminu.

6. Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§10

Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez M-Foto Digital Lab mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. M-Foto Digital Lab nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek Produkty.

2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a M-Foto Digital Lab może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do M-Foto Digital Lab;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§11

Odstąpienie od umowy

1. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Produktu),
b) od daty otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, Produktów, na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Klienta, Produktów przygotowanym na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.);

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru znajdującego się na stronie www.foto-szczurek.pl). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu M-Foto Digital Lab Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. M-Foto Digital Lab  zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

3. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Produkt M-Foto Digital Lab, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
a) w Salonie– podczas odbioru przesyłki;
b) po odebraniu przesyłki w Salonie lub dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem do Laboratorium lub – w przypadku Produktów odebranych w Salonie - zwrócić je w Salonie, w którym je odebrano, lub odesłać do Laboratorium.
M-Foto Digital Lab nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

4. W odniesieniu do zamówienia, którego przedmiotem są m.in. rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, takie jak odbitki zdjęć, produkty, na których zamieszczane są zdjęcia zgodnie z życzeniem Klienta, Produkty przygotowane na podany przez Klienta wymiar itp. nie przysługuje Klientowi prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zamówionego Produktu.

§12

Zwrot należności Klientom

1. M-Foto Digital Lab dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją (w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 11 regulaminu);
b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
c) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Salonie Foto szczurek i było uprzednio opłacone z góry;
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia
e) odstąpienia od umowy przez M-Foto Digital Lab w sytuacjach określonych w niniejszym regulaminie, gdy zamówienie opłacone było przez Klienta z góry.
W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) M-Foto Digital Lab może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. M-Foto Digital Lab dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) jeśli zamówienie było opłacone:

a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
b) przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie M-Foto Digital Lab nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle M-Foto Digital Lab takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie M-Foto Digital Lab nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

4. W przypadku gdy zwrot Produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Salonie, a zamówienie:

a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Salonie;
b) zostało opłacone z góry (odbiór w salonie lub przesyłka bezpośrednio do Klienta )– zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.

5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

§13

Promocje

 1. Na stronach Serwisu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie Produktu;
  b) promocje wartościowe - obniżające cenę zamówienia zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Serwisu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie Produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.
  W przypadku braku któregokolwiek z Produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, M-Foto Digital Lab poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie

§14

Dane osobowe i prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest M-Foto Digital Lab z siedzibą w Toruniu. M-Foto Digital Lab przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).

 

§15

Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez M-Foto Digital Lab w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto


§16

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Serwisu stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o Produktach na stronach Serwisu nie oznacza dostępności tych Produktów i możliwości realizacji zamówienia.
  3. M-Foto Digital Lab dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże M-Foto Digital Lab nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
  4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie M-Foto Digital Lab nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  5.Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 1 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
  6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
  7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie M-Foto Digital Lab statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
  8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
  9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a M-Foto Digital Lab rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby M-Foto Digital Lab.
  10. M-Foto Digital Lab zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez M-Foto Digital Lab, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero